Stanovy

S T A N O V Y

Orientační klub OK Střelka, z.s.

____________________________________________________________

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Orientační klub Střelka, z.s. nebo zkráceně OK Střelka, z.s. (dále jen OK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost se zaměřením na orientační sporty.

Sídlo OK je na adrese Husitská 151, Tábor 391 56.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

  1. Základním účelem a hlavní činností OK je:

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a to se zaměřením na orientační sporty, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti, pořádáním závodů a osvětovou činností,

h) snažit se uskutečňovat hlavní činnost OK tak, aby náklady pro členy OK i pro veřejnost byly co nejnižší,

i) snažit se v co nejvyšší míře zajistit pro členy OK sportovní vybavení a pomůcky.

2. OK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.

Orgány OK

1. Orgány OK jsou:

a) Členská schůze jako orgán nejvyšší,

b) Výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) Předseda a hospodář jako orgán statutární,

d) kontrolní orgán se nezřizuje.

2. Členská schůze.

2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem OK. Členská schůze je složena ze všech členů OK starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem OK, vysílá na členskou schůzi jednoho svého zástupce.

2.2. Členské schůze se mohou účastnit členové mladší 18ti let nebo jejich zákonní zástupci.

2.3. Členské schůze se mohou účastnit členové na zkoušku nebo jejich zákonní zástupci.

2.4. Členskou schůzi svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně. Členská schůze se svolává pozvánkou uveřejněnou na webových či facebookových stránkách OK. Pozvánka je také zasílaná na oficiální emailové adresy členské základny OK.

2.5. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být uveřejněna a zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání členské schůze.

2.6. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 1/3 členů spolku starších 18ti let. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor členskou schůzi do 14 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám. V případě kdy výkonnému výboru zanikl mandát, je oprávněn svolat zasedání členské schůze, každý člen starších 18ti let.

2.7. V případech, kdy členskou schůzi nesvolává výkonný výbor, postačuje ke svolání členské schůze pouze zaslání pozvánky na oficiální emailové adresy členské základny OK.

2.8. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.9. Do působnosti členské schůze náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky OK; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c) volba a odvolání členů výkonného výboru, včetně předsedy a hospodáře,

d) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

e) schválení výsledku hospodaření,

f) schválení rámcového použití finančních prostředků na následující období

g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem OK,

h) určení hlavních směrů činnosti OK,

i) schválení jednacího řádu členské schůze, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

j) rozhodování o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

k) rozhodování o námitce člena na usnesení/rozhodnutí výkonného výboru,

l) zrušení usnesení/rozhodnutí výkonného výboru,

m) rozhodování o výši členského příspěvku,

n)  rozhodování o provedení účetní kontroly na návrh člena OK,

o) omezit pravomoc výkonného výboru, maximálně však na období jednoho roku.

2.10. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů OK starších 18 let. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů OK starších 18 let, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů OK starších 18 let.

2.11. Mezi přítomné členy se počítají i zástupci s udělenou plnou mocí od nepřítomných členů OK starších 18 let a to v počtu udělených plných mocí. Jedná-li se o člena OK staršího 18 let, jsou jemu udělené plné moci přičteny k jeho přítomnosti,

2.12. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů OK starších 18 let.

2.13. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina všech členů OK starších 18 let.

2.14. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání členské schůze, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí 1/3 přítomných členů OK starších 18 let.

2. 15. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze OK, pověřený člen výkonného výboru nebo ten kdo zasedání členské schůze svolal. Průběh zasedání členské schůze může být upřesněn jednacím řádem. V případě volební členské schůze též volebním řádem.

2. 16. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny, jaká byla přijata usnesení a výsledek hlasování o usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle OK, a to v dohodnutých dnech a hodinách. Elektronická verze zápisu se zasílá na oficiální emailové adresy členské základny. Dále je elektronická verze zápisu uložena na uzavřených webových stránkách OK (dále uzavřených stránkách).

2. 17. Ze zasedání členské schůze je pořízena prezenční listina účastníků, na které může každý jedinec členské základny OK nebo jeho zákonný zástupce uvést kontakt, včetně emailové adresy.

2.18.  Oficiální kontakt na OK jakož i na výkonný výbor je uveden na webových stránkách oddílu.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti OK v období mezi zasedáními členské schůze.

3.2. Výkonný výbor má 3 členy. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet/rozhodovat na zasedání výkonného výboru nebo na základě vedené elektronické komunikaci. K platnosti usnesení/rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí splnění podmínek bodu 3.6.a souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů a to učiněném na zasedání výkonného výboru hlasováním nebo elektronický (oficiální mail, v diskusi na uzavřených stránkách) souhlasem členů výkonného výboru s usnesením/rozhodnutím.

3.5. O usnesení/rozhodnutí výkonného výboru je pořízen zápis, ze kterého musí být patrný vlastní text usnesení/rozhodnutí, kdo usnesení/rozhodnutí předložil, kdy a kdo s ním vyslovil souhlas, případně připomínky k usnesení/rozhodnutí. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle OK, a to v dohodnutých dnech a hodinách. Elektronická verze zápisu je uložena na uzavřených stránkách OK s přístupem pro všechny členy OK.

3.6. Usnesení/rozhodnutí výkonného výboru je platné, nebyla-li podána námitka, viz. bod 3.7, tři dny po uveřejnění na uzavřených stránkách.

3.7. Jestliže některý člen OK podá písemně nebo elektronicky (oficiálním emailem) k rukám výkonného výboru námitku k usnesení/rozhodnutí, musí jí výkonný výbor objasnit do pěti dnů. Trvá-li člen OK na námitce, je platnost usnesení/rozhodnutí pozastaveno až do schválení členskou schůzí nebo do získání nadpolovičního souhlasu všech členů OK nad 18 let, získaného při hlasování na uzavřených stránkách nebo prostřednictvím zaslaných emailových zpráv z oficiálních emailových adres. Námitky se zasílají na oficiální kontakty OK viz. bod 2.18 a to do tří dnů po uveřejnění.

3.8. V případě, že by pozastavením usnesení/rozhodnutí vznikla OK finanční, majetková a nebo jiná újma z prodlení, je možno vykonat usnesení/rozhodnutí i v případě podání námitky člena OK. Takto realizované usnesení/rozhodnutí musí být zpětně vysvětleno na nejbližší členské schůzi.

3.9. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami nebo usnesením členské schůze do pravomoci členské schůze či jiného orgánu OK.

3.10. Usnesení/rozhodnutí výkonného výboru může zrušit pouze členská schůze, nevznikne-li tím OK finanční, majetková a nebo jiná újma.

3.11. Mandát výkonného výboru zaniká:

a) uplynutím funkčního období

b) odvoláním členskou schůzí

c) odstoupením člena výkonného výboru

d) úmrtím člena výkonného výboru

e) hrubým porušením stanov OK členem výkonného výboru

f) zánikem členství v OK členovi výkoného výboru

3.12. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost OK,

c) zabezpečuje evidenci majetku OK a zajišťuje jeho údržbu

d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy OK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze nebo jiného orgánu OK,

e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,

g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,

i) rozhoduje o splatnosti členských příspěvků,

j) rozhoduje o přijímání členů OK na zkoušku,

k) předává členské základně informace střešních organizací,

l) eviduje členskou základnu OK a jejich kontaktní údaje

m) předává členské základně informace, které obdržel a mohly by být pro členy OK přínosné.

4. Předseda a hospodář

4.1. Předseda je statutárním orgánem OK. Má na starosti hlavně organizační a řídící činnost spolku a reprezentaci spolku navenek.

4.2. Hospodář je statutárním orgánem OK. Má na starosti hlavně finanční a účetní záležitosti spolku.

4.3. Předseda a hospodář můžou jménem OK podepisovat dokumenty samostatně.

4.4. Předseda a hospodář se podepisují jménem OK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu OK připojí svůj podpis. Předseda i hospodář jednají jménem OK každý samostatně, a to v souladu s rozhodnutím/usnesením členské schůze nebo výkonného výboru. V případě, že jednají jménem OK v rozporu s těmito rozhodnutími, jedná se o hrubé porušení stanov a jsou povinni nahradit OK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.5. Použití finančních prostředků, prodej nebo pronájem movitého majetku, zajištění služeb pro třetí stranu a uzavírání smluv je možno pouze na základě usnesení členské schůze nebo na základě usnesení/ rozhodnutí výkonného výboru.

4.6. Finanční plnění na základě uzavřených schválených smluv může hospodář provádět samostatně.

4.7. Běžné výdaje nutné pro chod OK, jako jsou příspěvky střešním organizacím, schválená výše startovného členům a nebo přímo směřované finanční příspěvky od členů nebo jiných subjektů je hospodář oprávněn provádět samostatně.

4.8. Pokud je finanční plnění poskytováno členovy výkonného výboru, jemu osobám blízkým nebo právnickým osobám, ve kterých má člen výkonného výboru nebo jemu osoba blízká podíl nebo je jinak v právnické osobě zapojena, náleží rozhodnutí o finančním plnění do výhradního plnění členské schůze.

4.9. Neoznámení skutečností uvedených v bodě 4.8 je hrubým porušením stanov.

4.10. Přehled o použití finančních prostředků a to zejména výše, účel použitých finančních prostředků a příjemce finančních prostředků je povinen hospodář uveřejňovat na uzavřených stránkách OK a to v měsíčních přehledech, tak aby přehled daného měsíce byl uveřejněn do konce měsíce následujícího.

4.11. Funkční období předsedy a hospodáře zaniká s zánikem mandátu výkonného výboru, viz. bod 3.11.

IV.

Členství

A) Členství

1. Členem OK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností OK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy OK.

2. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

3. Nový člen je přijat na zkoušku. Status nového člena je „člen na zkoušku“.

4. Po roce členství na zkoušku se automaticky přechází na členství v OK, pokud výkonný výbor nerozhodne jinak.

5. Výkonný výbor může členství na zkoušku zkrátit nebo prodloužit svým rozhodnutím.

6. Každý člen může z aktivního členství přejít mezi přátelé OK.

7. Přátelé OK se mohou podílet na činnosti OK. Přátelé OK se však nemohou účastnit členské schůze a ani nejsou informováni o usnesení/rozhodnutích výkonného výboru, pokud se nejedná o zákonné zástupce členů/členů na zkoušku , jak je určeno těmito stanovy.

8. Přátelé OK nemusí hradit členské příspěvky OK .

9. Přátelé OK se uhrazením členského příspěvku OK automaticky stávají znovu členy OK .

10. Člen OK musí svůj přechod mezi Přátelé OK potvrdit zasláním žádosti z oficiálního emailu nebo písemně na kontakty OK (oddíl III, bod 2.18).

11. Přátelé OK musí minimálně jednou za dva roky potvrdit svojí vůli nadál setrvat mezi přáteli OK a to výkonnému výboru zasláním potvrzení o setrvání mezi přáteli OK z oficiálního mailu nebo písemně. V opačném případě jejich status zaniká.

12. Údaje o členech OK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je OK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v OK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

13. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od OK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B. Členská práva a povinnosti

Členská práva, členů OK

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti OK,

b) být informován o činnosti OK,

c) být informován o usneseních členské schůze, usneseních/rozhodnutích výkonného výboru a o výdajích/příjmech OK,

d) mít přístup ke všem schvalovaným dokumentům, jako jsou smlouvy, žádosti o dotace, předpisy, trvale platná usnesení a rozhodnutí,

e) účastnit se akcí školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,

f) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti OK,

g) účastnit se jednání orgánů OK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

h) přejít mezi přátelé OK,

i) ukončit kdykoli své členství,

j) účastnit se jednání členské schůze,

k) podílet se na řízení OK, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let.

l) volit a být volen do všech volených orgánů OK za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let,

m) účastnit se jednání členské schůze s právem hlasovat, a to podle principu ustavení členské schůze buď osobně, nebo prostřednictvím udělené plné moci jiné osobě, v případě fyzické osoby přísluší právo hlasování na členské schůzce až po dovršení 18 let.

2. Členské povinnosti, členů OK

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti OK,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy OK a základní normy sportovního chování,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů OK,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží OK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno OK.

e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v OK, pokud o tom příslušný orgán OK podle stanov rozhodl,

f) řádně reprezentovat OK , jak ve veřejném životě, tak při sportu,

g) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C) Zánik členství

1. Členství v OK zaniká:

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku,

c) vyloučením z důvodů hrubého nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů OK, usnesení a rozhodnutí orgánů OK nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem OK bez právního nástupce.

f) přestupem do jiného zapsaného spolku, věnující se orientačním sportům

g) běháním při závodech orientačních sportů pod jinou registrací než registrací OK, výjimku tvoří pouze případ při přestupu z jiného klubu a to do nejbližšího přestupního termínu.

2. Zánik členství vyloučením:

a) O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho oficiální emailovou adresu.

b) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen písemně nebo elektronicky z oficiálního emailu výkonnému výboru přes oficiální kontakty OK (oddíl III, bod 2.18). Výkonný výbor který je povinen návrh předložit členské schůzi.

c) Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Oddíly

  1. Oddíl je základním organizačním článkem OK, který nemá právní osobnost.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v OK provozováno, podle věku členů apod.

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje členská schůze, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci OK.

 

VI.

Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku OK jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f) dary

2. Majetek OK je ve vlastnictví OK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor v souladu ze stanovy. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem OK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení OK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu OK. Jestliže OK obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VIII.

Všeobecné ustanovení

1. Pojmem „být informován“ se rozumí vyvěšení informacích na webových stránkách OK nebo skrytých webových stránkách OK, ke kterým musí být všem členům umožněn přístup.

2. Pojmem „mít přístup“ se rozumí možnost dohledat dokumenty na webových stránkách OK nebo skrytých webových stránkách OK, ke kterým musí být všem členům umožněn přístup, v krajním případě v sídle OK, a to v dohodnutých dnech a hodinách.

3. Schválení vnitřních předpisů se řídí pravidly pro usnesení/rozhodnutí.

4. Hovoří-li se ve stanovách o uzavřených stránkách OK, je myšleno webové stránky OK, ke kterým má přístup pouze členská základna OK s nastavenými přístupy.

5. V případě nefunkčního systému na uzavřených webových stránkách se dokumenty (usnesení/rozhodnutí, předpisů) zasílají na nastavené emailové adresy členské základny. V takovém případě se považuje zaslání emailu za uveřejnění na uzavřených stránkách.

6. Na uzavřených stránkách musí být možnost nastavit automatické zasílání nově vložených dokumentů (usnesení/rozhodnutí, předpisů) na oficiální emailové adresy členské základny OK.

7. Oficiální emailová adresa jedinců členské základny je považována ta, kterou každá jedinec členské základny uvedl na přihlášce. Aktualizovat oficiální emailovou adresu lze uvedením nové emailové adresy na prezenční listině členské schůze OK nebo zasláním žádosti o změnu emailové adresy zaslané z původní oficiální emailové adresy nebo písemně na kontakty OK (oddíl III, bod 2.18).

8. Na oficiální emailovou adresu se zasílají veškeré informace určené pro členskou základnu OK, včetně zápisu ze členské schůze a lze z ní hlasovat nebo komunikovat s orgány OK, zejména s výkonným výborem.

9. Všem členům musí být v případě zájmu umožněno uveřejňovat pod svým jménem články a to na facebookových, webových stránkách nebo jiných OK uživených platformách nebo tištěných periodik využívaných k uveřejňování informací OK.

10. Pojmem členská základna se rozumí členové a členové na zkoušku dohromady-.

V Táboře, dne 11. října 2017

Ubytování na OB mapě

Stříbrné Hutě

Závody

Kontakty

Mail: ob@okstrelka.cz
Mob.: 777 603 927

Přihlásit